Information från LG och COVID-19–gruppen

OBS: Denna informationssida är endast avsedd för sjukvårdspersonal som jobbar på Akutkliniken US Linköping.
Innehållet från denna sida får ej kopieras eller publiceras på annat sätt.

Senast uppdaterad 2020-04-03

6/4: Covidutbildning kl 09:00

För att kunna delta i utbildningen behöver ni ladda ner ZOOM appen. Följ länken nedan för att ladda ner appen och delta i mötet. Det funkar för både dator och mobil/surfplatta.

Delta via länk (Meeting ID: 485 840 823): https://us02web.zoom.us/j/485840823?pwd=YWRiMW5GeDNJcFpZQ0huYW9TODlsQT09

Lösenord: 444333

Om man vill bara lyssna och inte säga något kan man också följa föreläsningarna på YouTube Live nedan.


3/4: Covidinformation istället för nyhetsbrev

Distans-Covidutbildning 6/4 kl 0900-1100

Vi kommer att ha en utbildning fokuserad kring utredning och behandling av misstänkt Covid nu på måndag. Den är i första hand tänkt som distansutbildning via Zoom men de som av andra skäl ändå är här är välkomna till konferensrummet. Länk och instruktioner kommer upp på den här sidan under helgen. Alla personalgrupper är välkomna.

Behandlingsriktlinjer Covid-19

Vi kommer att samla Covid-19-information och riktlinjer i samarbetsprotalen längst upp till höger och här på sidan. Nu är de första versionerna av materialet redo för att användas. Vi kommer ägna måndagen åt att prata genom de mer i detalj.
Uppdatering kommer ske fortlöpande.

Mål/inriktningsbeslut

Vård inom RÖ ska bedrivas med god kvalitet med inriktning på akut vård och vård som inte kan anstå

Samtliga verksamheter ska from v.15 planera för att bedriva vård enligt målbilden med ett personalbortfall på 40-50%.

Medarbetare kan utbildas till nya arbetsuppgifter.

För oss betyder det att vi ska fortsätta att ta hand om våra patienter lika bra som vanligt, men öppnar för att patienter med ej akuta besvär kan hänvisas i högre utsträckning än vanligt. Vi ser dock gärna att vi tänker extra mycket på vilka utredningsresurser som används och tex använder klinisk diagnostik istället för lab och röntgen i den mån det är medicinskt lämpligt.

Skyddsutrustning

Det har varit mycket diskussioner och frågor kring skyddsutrustning, både hur tillgången är och hur rekommendationerna kommer att se ut. Det har också kommit ut information genom Corren, där det delvis förmedlats annan bild än vad vi får till oss. Vi vill därför förtydliga hur vi uppfattar att RÖ förhåller sig, och hur vi själva ser på frågan.- Vi har skyddsutrustning. Dvs vi har själva just nu god tillgång på skyddsutrustning och uppfattar att sjukhuset i nuläget har detsamma. Om brist uppstår kommer vi att kommunicera ut det. – Hygiendirektiven är utifrån kunskap. Farhågor har lyfts kring att rådande hygiendirektiv liksom folkhälsomyndighetens rekommendationer är baserade på materialtillgång och inte vad som egentligen är korrekt skyddsnivå. Vår uppfattning är att direktiven är framtagna utifrån bästa möjliga kunskap och att eventuella förändringar sker och också har skett utifrån kunskap, inte materialtillgång.- Vår rutin är fortsatt att använda munskydd på det sätt som nu rekommenderas, och vi ser också att man gärna får använda långt visir tillsammans med munskydden.

Hygien

 • Respektera varandras arbetsstationer.
 • Tänk på avståndet till dina arbetskamrater, armlängdsavstånd upp till 1,5 meter om/när så är möjligt, ex vid uppstart, men även i personalrum
 • Sprita frikostigt (“tagytor” och plana ytor om alla använder) ex när vi ätit i personalrummet.
 • Påminn varandra om/när vi uppmärksammar att ngn av oss inte hanterar skyddsutrustningen rätt eller hur vi förhåller oss till våra hygienrutiner.

Schema och bemanning

Kring arbetstid och schema tänker vi att vi behöver fortsätta att justera och förändra fortlöpande utifrån hur flödet av patienter blir. Vi har som grundinställning att försöka ordna så mycket återhämtning som möjligt och spara på bemanningen då vi förväntar oss att patientflödet och därmed våra insatser kommer att öka. Vi har diskuterat i samverkansgruppen och har några områden vi vill berätta hur vi tänker kring.

 • Längre arbetspass med tvåskift i tex tolvtimmarspass har diskuterats och som läget är nu ser vi inte att det är aktuellt. Det kan komma att bli det men vi har andra åtgärder som behöver göras först, men tvåskift kan om det blir aktuellt komma de veckor det blir som mest belastat. Då skulle det förmodligen bara vara aktuellt i vissa team eller positioner.
 • Vi vill för att korta passen och öka återhämtningen titta på att korta överlappningstiden de pass vi har lång överlappningstid. Dvs arbetstider liknande LL/LS. Fortsatt diskussion om detta kommer att ske i samverkan.
 • Krisavtal har diskuterats men den information vi har är att det inte är aktuellt i dagsläget, men kan komma att bli det om läget så kräver. Det kan också komma att gälla delar av vården och inte för oss alla. Beslut sker i så fall på regional nivå och inte lokalt hos oss.

Personal

På sjukhuset pågår ett stort arbete med att flytta personal och resurser från verksamheter som drar ner på elektiv vård och omfördela till pandemivården. Som vi uppfattar det vill man i den processen fördela belastningen jämt över sjukhuset, dvs vi som sköter pandemivården kan förvänta oss tillskott av personal snarare än motsatsen. Vi har dock fått flera frågor från olika delar av sjukhuset, och lämnat ifrån oss enstaka personer utifrån specialkompetenser som varit efterfrågade. Det förväntas av oss att vi stöttar andra om vi har resurser och möjlighet, men vi ser det som troligt att vi på totalen kommer att efterfråga mer stöd hit än vad vi lämnar ifrån oss.

Barnflödet

Ffa för att avlasta oss och dra nytta av att barnteamet har kapacitet över kommer vi att pröva att låta fler av “våra” barnpatienter omhändertas i barnteamet. Det är ett erbjudande från barnkliniken och vi har med stor tacksamhet tagit emot det! Principen blir att alla patienter under 18 år omhändertas på barnakuten, med undantaget traumalarmsaktivering och frakturpatienter, de behåller vi. Barn med misstanke om fraktur och Covidmisstanke skall som innan till Covidakuten. Barnteamet kommer att behöva stöttning med vissa läkaruppgifter, och kommer att söka det stödet hos oss (via LL) eller från kirurgen. Detta är något vi kontinuerligt utvärderar och det kan förändras med kort framförhållning.

Ledningsgruppen närvarar alla dagar

Vi ser att vi i rådande läge behöver ha närvaro från ledningsgruppen veckans alla dagar, och därför kommer någon att vara här även röda dagar. Lördag 4/4 är Andreas här och söndag 5/4 Britten.


1/4: Flergångsskyddsmask tiki

Powerpointpresentation om införandet och handhavandet av tiki skyddsmasken:

Information med piktogram för att sätta på (Donning) och ta av (Doffing) sig skyddsmasken:


25/3: Covid-utbildning för läkare

Inspelningen av mötet kan ni ser här i efterhand. Om du har flera frågor som inte behandlas i filmerna nedan hör av dig till Andreas.


23/3: Uppdatering

Vi har snart jobbat en vecka i steg 2 i eskaleringsplanen där vi tar hand om misstänkt smittade COVID19-patienter på hudmottagningen och icke-smittade eller kritiskt sjuka patienter med misstänkt smitta på vår ordinarie akutmottagningen. Till en början vill vi säga att vi otroligt imponerade över alla er som accepterat och funnit er i så snabbt i de nya och ständigt uppdaterade rutinerna och lokalerna. Vi vill också tacka alla, för det har verkligen varit alla, sekreterare, lokalvårdare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som inte bara identifierat problem utan också kommit med förslag på lösningar och förbättringar under senaste veckan. Det är medvetet en relativt liten grupp som jobbar intensivt med detta för att kunna fatta snabba beslut och flytta oss framåt men det bygger också på att vi får hjälp av er att identifiera alla saker som kommer upp.

Vi jobbar just nu med en stor osäkerhet kring hur våra flöden kommer att se ut närmaste tiden. Under senaste veckan har det generella flödet på akuten vara lägre men det har varit sjuka patienter som kommit in. Det har stundtals varit ansträngt, främst uppe på ordinarie akuten, i samband med att många dåliga kommit in samtidigt och blivit mer ansträngt när vi är ett team mindre där.

Nu jobbar vi för att slipa arbetssätten och optimera de resurser vi har att jobba med. Förhoppningen är att inflödet tillåter att vi har uppdelningen mellan akuten och COVID-akuten även under vecka 13. Under tiden planerar vi för steg 3 i eskaleringstrappen, när vi ser att vi får ett högre antal misstänkt smittade patienter och framförallt fler svårt sjuka patienter med misstänkt smitta. Då kommer vi att växla om så att patienter med misstänkt smitta går till akuten och övriga patienter till hudmottagningen.

Vi kommer att fortsätta vara på plats kontinuerligt närmaste veckorna och jobba för att vi alltid skall vara steget före våra patienter och ser att vi har goda förutsättningar att vara det.

Beredskapsgruppen COVID19 och Ledningsgruppen Akutkliniken US


15/3: Delade flöden

Efter beslut från US sjukvårdsledning har vi börjat omhänderta patienter med möjlig smittsam COVID-19 infektion i våra evakueringslokaler (Hudmottagningen plan 10) för att säkerställa delade flöden mellan misstänkt infekterade och icke-infekterade patienter. 

Ansvarig för alla arbeten kring patientflöden är katastrofgruppen bestående av Johan Larsson, Jens Wretborn, Gunilla G Larsson och Lisa Gustavsson. Gruppen är förstärkt med Patrik Benjaminsson Nyberg, som ansvarig för hygien och infektion. Gruppen jobbar under akutklinikens ledning och har fortlöpande informationsutbyten med andra verksamheter på US. 

Situationen är dynamisk och vi behöver anpassa vår bemanning utifrån det. Vi har omstrukturerat i teamen, vilken station som ni ska arbeta på överensstämmer inte alltid med vad som står i Tessa. Det kommer behövas flyttas runt på personalens turer framöver. Vi vill be om både er förståelse för att vi kommer att behöva flytta turer, och i förväg tacka er för att ni är flexibla. 

Medicinskt inriktningsbeslut är att normal vårdkvalité gäller tills annat meddelas.

Covid19-mottagningen

Sedan 2020-03-17 hanterar vi vårt misstänkt infekterade flöde på hudmottagningen, nu Covid19-mottagningen. Just nu arbetar vi där med ett team 08-01 som hanterar triage utomhus i uppvärmt tält och ett team 24/7 som vårdar patienter inomhus.

Vi har fått snurr på logistiken på det nya stället och förbättrar fortlöpande saker vi kommer på. Samarbete med andra kliniker, ffa röntgen, har kommit igång och fungerar bra. Vi har möjlighet att utföra de flesta slättröntgen undersökningar direkt på plats. I PNA labbet har vi nu tillgång till kapillärt CRP, blodgasanalys med ABL och strep-A-test. För resterande prover finns det rörpost.

Receptionen befinner sig i glasburen vid ingång 5 och ansvarar för koordinering av ankommande patienter till rum, provtagning av personal, kommunikation med LS/LL och registrering av patienter.

I utetriagen bedöms patienter som är misstänkt infekterade av läkare (och vb ssk el usk). Där avgörs om man kan gå hem, eller om man behöver vård och ska tas in. 

Det finns ett rum utrustat med gynstol och ultraljud där kvinnokliniken kan träffa sina patienter.

JC infekterade patientflöde omhändertas av JC-personal i angränsande lokaler, vi delar ingång.

Arbetssätt på vanliga akutmottagningen

 1. Ytterdörren är låst: Ssk/usk (med stöd av LL) sorterar genom bedömning via porttelefonen vilka som ej är infekterade och ska släppas in som vanligt och vilka som är misstänkt infekterade och ska vidare Covid19-mottagningen.
 2. Den som ska tas in för vård skall i första hand vårdas på isoleringsrum. 
 3. Akutrum 2 är reserverat för misstänkt infekterade patienter som är kritiskt sjuka. 
 4. Sjukhuset har i princip besöksförbud, och vi tar in max en anhörig per patient.

Team

För att Barnteamet ska kunna upprätthålla sin separerade flöden, så räknas barnteamets nuvarande rum som Covid-19 spår. Det innebär att vi isolerat korridoren från barn till personalrummet, och separerar arbetsstationerna på torget så att barn får hälften. Rummen 13, 16, 22 och korridorsplatserna 1-6 räknas också till barn.   

Team C är stängt och de andra teamen är omfördelade. 

Vilka är möjliga scenarier?

Det är mycket svårt att förutsäga hur stor belastningen på akutmottagningen kommer bli och hur många patienter med Coronamisstanke eller Coronasjukdom som vi kommer ha. Katastrofgruppen har därför planerat för olika eskaleringssteg (se nedan). Just nu befinner vi oss i Steg 2, dvs misstänkt Covid-19 förutom kritiskt sjuka omhändertas på Hud/Covid19-mottagningen.

Enligt RÖ:s riktlinjer ska vi förhålla oss såhär, vid exponering för patient med konstaterad Covid-19 där personal ej haft skyddsutrustning 

Blir man exponerad för konstaterad eller misstänkt Covid-19 arbetar man kvar om man är symptomfri. Vid symptom skall man gå hem. Chef meddelas och provtagning och smittspårning initieras. 

Personal med konstaterad Covid-19 infektion

Personal skall vara hemma till dess man varit symtomfri i 2 dygn.

Personal med pågående luftvägssymtom utan konstaterad Covid-19

Kontakta din chef för provtagning. Till skillnad från andra kliniker provtar vi själva vår egen personal utanför Covid19-mottagningen.

I övrigt gäller att personal skall vara hemma till dess man varit symtomfri i 1 dygn. 

Tack för allt bra jobb ni gör!

LG


Om du är intresserad att lära dig mer om Covid19 kan du läsa vårt inlägg som uppdateras regelbundet.