LVM – Lagen om vård av missbrukare

LVM, dvs Lagen om Vård av Missbrukare, är mycket relevant för oss på akuten, även om vi inte alltid tänker på det. Våra bedömningar kan göra skillnad i en LVM-utredning eller gör att den överhuvudtaget kommer upp på tapeten. Viktigt alltså att du känner till vad som gäller för dig på akutmottagningen och hur du gör rent praktiskt.

Ramar och förutsättningar

För att kunna bli aktuell för en bedömning enligt LVM krävs det att patienten lider av ett missbruk som innebär att personen:

  • Utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara
  • Är i uppenbar risk att förstöra sitt liv (arbete, familj, boende)
    • Detta argument väger särskilt tungt hos yngre
  • Befaras allvarligt komma att skada sig själv eller någon närstående
  • Motsätter sig/medverkar ej i erbjuden vård

Det finns ingen enhetlig beteckning för socialtjänsten i Sverige, den kan heta just socialtjänsten, eller socialnämnden eller sociala jouren. I den här texten säger vi socialtjänsten.

Tidsperspektiv

Innan du går vidare behöver du funderar över akuticiteten i omhändertagandet. Föreligger det ett akut LVM behov eller kan patienten återvänder hem och LVM utrednings kan påbörjas inom de närmaste veckorna?

Det är inte heller fel eller onödigt att skriva en LVM-anmälan även om du ser att någon annan har gjort det nyligen. Det kan ligga flera LVM på samma person hos socialtjänsten, som gör att handläggningen kan snabbas på – de prioriterar anmälningar som kommer in ifrån vården.

Om det finns en akut situation som gör att patienten uppfyller de ovannämnda kriterierna, men t.ex. inte kan eller inte ska återvända till sin lägenhet utan omedelbar fara för sitt liv måste socialtjänsten kontaktas telefonledes för att ordna med ett akut LVM enl §13.

Påbörja ett LVM – den vanliga vägen

Ett LVM börjar alltid med en anmälan till socialtjänsten i patientens hemkommun. Denna anmälan kan skrivas av olika yrken och roller: t.ex. av läkare som har träffat patienten, socialsekreterare eller anhöriga.

Efter att en anmälan är skriven och inskickad till socialtjänsten kommer den att utreda behov och om förutsättningar är uppfyllda. Denna utredning kompletteras bland annat med en läkarundersökning enligt § 9.

Patient får då en kallelse till närmaste beroende/psykiatrisk klinik där hen ska infinna sig för att genomgå bedömningen. Undersökande läkare utfärdar ett § 9-intyg om patientens hälsotillstånd baserat på anamnes och journalgenomgång (viktigt att din noggranna journalanteckning finns!).

Intyget skickas tillbaka till socialtjänsten som i sin tur lämnar den och en begäran om beslut om LVM-behandling till ansvarig förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har i sin tur 10 dagar på sig för att fatta beslut om LVM.

Vid beslut om LVM ligger det på socialtjänsten att ordna med en lämplig avgiftning, t.ex. på LVM-hem. Patienter som prioriteras för LVM-hem är yngre personer och personer med ansvar för familj, etc. 

Här följer ett exempel på hur en LVM-anmälan kan se ut.

Exempel på LVM-anmälan

Skrivs på fritt brev

Till Socialstjänsten i vederbörandes hemkommun

Pat: personnr + namn

Till vederbörande handläggare,
Ovanstående patient inkommer i samband med en singelolycka med bil pga ett krampanfall. Vid utredning påvisas Tradolan i urinen som pat ej har ordinarie förskrivning av. Vid journalgenomgång framkommer även tidigare missbruk av morfinpreparat och alkohol.

Pat utsätter sig och andra för uppenbar livsfara genom att köra i påverkat tillstånd. Han/hon avböjer all kontakt med beroendevård för nedtrappning av sitt missbruk och saknar insikt i farligheten av sitt beroende.

Han har vårdnad om 2 barn varannan vecka.


Tacksam om ni gör en bedömning av patientens nytta för inneliggande avgiftning enl LVM.

I tjänsten
Dr Doktorsson

Påbörja ett LVM – den snabbare vägen

Ibland kan man träffa återkommande missbrukare som söker akuten mycket ofta och genererar en stor resursförbrukning inom somatisk vård utan att den leder till någon förbättring eller behandling för patienten. För att bryta denna spiral och snabba på processen för patienten till ett beslut om LVM är det möjligt att skriva § 9-intyget direkt på akutmottagningen.

Som vi nämnde ovan utfärdas detta intyg i vanliga fall på begäran av socialtjänsten efter att LVM-anmälan kommit in och skrivs oftast av beroendeläkare eller psykiatriker.

Enligt lagtexten bör man vara “specialistkompetent läkare i företrädesvis psykiatri eller allmänmedicin” [1]. Vi anser att en specialist i akutsjukvård uppfyller dessa krav lika väl, dessutom skrivs intygen i praktiken oftast av AT eller andra icke-legitimerade läkare under sin tjänstgöring inom psykiatrin.

Skriva § 9-intyget

Beroende på ditt journalsystem finns det § 9-intyget inlagd, alternativt finns det på nätet som ifyllbart pdf-formulär.

§ 9-intyget skickas till socialtjänsten i patientens hemkommun som skickar intyget vidare till förvaltningsrätten. Där talar man normal svenska, dvs de har inget medicinskt kunnande. Intyget måste därmed författas på normal rikssvenska med mycket tydliga förklaringar för lekmännen om vilka risker för liv och hälsa patientens beroende innebär. Försök vara så konkret som möjligt, t.ex. “kan får andningsuppehåll som leder till döden”.

Det är viktigt att i intyget ange var respektive information kommer ifrån, t.ex. anamnes, journal eller tredje person.

Tänk på att LVM-hem ej bemannas med medicinskt utbildad personal. Om patienten är i behov av somatisk eller psykiatrisk vård utöver avgiftningen behöver det noteras med ett ” ja” i slutet av intyget.

[1]Läkarundersökning enligt 9 § LVM, Allmänna råd läkarundersökning och läkarintyg (socialjuridik.se)


Författare: Matthias Jörg, ST-läkare i Akutsjukvård

Post-publication review: Rani Toll, Specialistläkare i Akutsjukvård och Internmedicin

1 kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.