LPT – Vårdintyg

Nästan alla patienter vi träffar på akuten vårdas frivilligt enligt HSL. Ibland behöver vi dock skydda och behandla patienten mot dennes vilja – enligt LPT. Nedan följer en lathund för att fylla i vårdintyget på rätt sätt så att det blir godkänt.

Förutsättningar

För att kunna skriva ett vårdintyg måste följande tre förutsättningar alltid uppfyllas.

Patient lider av allvarlig psykisk störning

Detta är inte fast definierat. Uteslut organisk sjukdom (tex akut konfusion på basen av infektion, intorkning, hyperglykemi, hjärtinfarkt, bradykardi, hypoxi osv, eller delirium tremens som ger synhallucinationer) innan psykiatrisk sjukdom kan övervägas. Gör då en riktad psykiatrisk anamnes.

Patient är oundgängligt i behov av psykiatrisk heldygnsvård

Det finns risk för att patienten allvarligt skadar sig eller andra om han/hon lämnar sjukvårdsinrättningen.

Patient har följande ställning till erbjuden (psykiatrisk inneliggande) vård – en av de tre måste finnas:

 • Motsätter sig själv
 • Ambivalent (OBS: innebär att patienten för stunden kanske kan gå med på inläggning men hög risk föreligger att han/hon ändrar sig efter inläggningen)
 • Kan ej ge ett grundat samtycke, t.ex.
  • Störd verklighetsuppfattning – psykos, mani, paranoia
  • Hörselhallucinationer
  • Katatoni
  • Suicidalitet
  • Nota bene: Intyget gäller för vård på psykiatrisk inrättning. I praktiken innebär det dock vid inläggning på somatisk vårdavdelning att psykiatrin ska tillhandahålla vak. Någon som är inlagd på HSL på somatisk avd och som senare bedöms behöva psykiatrisk tvångsvård ska då få ett LPT på §4 och ej konvertering. Konvertering från §4 sker bara om pat är intagen på HSL på psykiatrisk vårdavdelning.

Hur går det till?

Vårdintyget kan endast skrivas av legitimerad läkare. Det krävs:

 • Alltid en personlig undersökning – ett vårdintyg kan inte utfärdas via telefonkonsultation
 • Omedelbar anslutning – dvs att vårdintyget måste skrivas i den stunden du bedömer patienten, inte grundat på uppgifter från t.ex. i förrgår
 • Vårdintygsbedömning är inget uppdrag endast för psykiatrin, detta åligger den enskilde läkaren oavsett specialitet
 • Vårdintyget kan skrivas vid livshotande somatiskt tillstånd där patienten dör om behandlingen inte startas omedelbart
  • Därom tvista de lärde men det är tryggare för dig som läkare om LPT finns, annars kan nödrätten (24 kap §4 i Brottsbalken) nyttjas men det är förknippat med större personligt ansvar.
  • Beskriva i dessa fall tydligt vilka somatiska konsekvenser patientens hållning har

Ett vårdintyg gäller i fyra dagar, dvs om patienten behöver efterlysas med hjälp av polisen och hittas efter 2 dagar är vårdintyget fortfarande giltigt.

Då vårdintyget skrivits åligger det psykiatriska kliniken att fatta kvarhållningsbeslut om de anser vårdintyget giltigt. Kvarhållningsbeslutet håller i 24 timmar (från ankomsten till lokalen, inte från beslutet!), sedan krävs intagningsbeslut eller patienten släpps fri.

Intagningsbeslutet kan uteslutande utfärdas av specialist i psykiatri med särskild delegation. Det måste vara en annan person än den som skrev LPT. Om patienten är utåtagerande behöver intagningsbeslutet fattas omgående, innan läkemedel kan ges.

Efter dessa steg vårdas patienten nu enligt LPT. Tvångsvården avslutas snarast när ovannämnda tre kriterier inte uppfylls längre. Det första LPT-beslutet är giltigt i maximalt fyra veckor, sedan krävs det en förlängning genom domstolen.

Steg för steg: Fylla i vårdintyget

Material taget och modifierat från Socialstyrelsen [1] [2]

Tänk på: De flesta vårdintyg underkänns pga fel datum och ffa ej ifyllt klockslag! Du behöver alltid kryssa in §4 lagen om psykiatrisk tvångsvård.

§11 inträffar när patienten är frivilligt inlagd på psykiatrisk avdelning enligt HSL och behöver konverteras till tvångsvård enligt LPT. Denna paragraf är aldrig aktuell för oss som akutläkare annat än vid bedömning av patient på psykiatrisk avdelning. §5 LRV har ingen betydelse för oss.

Var säker på att det är rätt person du skriver vårdintyget på!

Beskriv sammanfattningsvis medicinsk bakgrund, både somatisk och psykiatrisk.

Här beskriver du det aktuella hälsoproblemet, omständigheter osv.

Somatiskt och psykiatriskt status.

Under 1) beskriver du den psykiska störningen patienten lider av – helst i ett ord eller en diagnos. Under 2a) beskriver du orsaken som gör att patienten är i behov av psykiatrisk heldygnsvård och potentiella konsekvenser / risker med att låta patienten lämna sjukvårdsinrättningen.

Fällt 2b) lämnas tomt. På 3) kommer vill tillbaka till en av de tre förutsättningar som krävs för att kunna tvångsvårda patienten. Välj en.

Fällt 4) är inte relevant på akutmottagningen och används endast när patienten konverteras från HSL till LPT.

Efter LPT

You are done. Några saker som du kan fundera över efter att patienten är omhändertagen av dina kollegor på psykiatrin:

 • Finns det anhöriga, barn eller andra utsatta som behöver akut hjälp, stöd eller omhändertas?
 • Behöver du skriva en orosanmälan?
  • Om du tänker tanken: Skriv en! Oftast tror man att någon annan senare fixar det, men i praktiken ske det väldigt sällan.
  • Fasta vårdgivare med (behov av) långvarig relation till patienten (t ex distriktsläkare, psykiater, barnläkare) har ofta svårare att göra en orosanmälan och bibehålla god relation till patienten. Då är det bättre att akutens personal skriver orosanmälan/LVM mm.

Författare: Matthias Jörg, ST-läkare i Akutsjukvård

Post-publication review: Rani Toll, Specialistläkare i Akutsjukvård och Internmedicin