Om geriatrisk akutsjukvård

Geriatriska aspekter på akutsjukvård blir alltmer aktuellt allteftersom befolkningen blir allt äldre och lever länge med sina sjukdomar.
Fysiologin hos den åldrade patienten är annorlunda än den medelålders vuxnes precis som ett barns är, och precis som barn har äldre nytta av ett anpassat omhändertagande av specialiserade team i akutsjukvården.
Av det som särskiljer äldre patienter ingår att de ofta hunnit få många kroniska sjukdomar och läkemedel för dessa. De har försämrad njur- och leverfunktion och ökad mängd kroppsfett och får därför oftare ogynnsamma effekter av läkemedel.
De har i vissa fall sjukdomar som påverkar deras kognition och får därmed nedsatt förmåga att klara sig själva. De har ofta många riskfaktorer för och lättare att få akut hjärnsvikt – konfusion.

Internationellt börjar geriatrisk akutsjukvård bli allt fler och det finns specialiserade geriatriska akutmottagningar och många vanliga akutmottagningar har en egen plats för de här patienterna (ALMA).

När en multisjuk, komplex patient kommer till akutmottagningen behövs det inte bara ett akutbesök i vanlig mening utan ett strukturerat sätt att bedöma en persons medicinska behov och vård och omsorgsbehov.
Denna bedömning görs oftast bäst i hemmiljö, men när patienten är på akutmottagningen behöver vi omhänderta patienten på ett så bra sätt som möjligt. Målet är att patienten skall kunna återgå till hemmet (med rätt insatser) men ibland har patienten behov av en vårdplats. Att observera patienten under flera timmar kan ge mycket viktig information.
Det finns kriterier för intag av patienter till Almateamet. Generellt är de patienter som är äldre och har flera sjukdomar, många vårdtillfällen, många läkemedel och kanske också sviktande hemsituation de som har störst nytta av ett särskilt omhändertagande.

Alltför sjuka patienter som ändå ska läggas in är inte lämpliga för Alma då inget särskilt kan tillföras patienten genom Almas omhändertagande och det då ofta binder upp resurser som skulle behövas till de patienter som faktiskt har nytta av Alma.